Es prepara un nou batxillerat per al curs 2022-23

by | febr. 18, 2021 | Dietari Text | 0 comments

Com ja és conegut, al final del 2020 es va aprovar la nova llei educativa, la LOMLOE, que deixa enrere la LOMCE o llei Wert, del 2013. En els pròxims mesos s’han d’anar publicant els decrets que despleguen la llei, entre els quals els dels currículums, que els diferents governs autonòmics hauran de completar. L’aplicació efectiva de la llei està prevista pel curs 2022-23. 

En aquest marc, la Conselleria d’Educació està treballant en l’actualització del currículum de batxilleratque és de l’any 2008 i es considera desfasat. Es pretén posar al dia els continguts però la intervenció va més enllà: el sentit profund de la reforma és la introducció del treball i l’avaluació per competències, una metodologia que ja és vigent a l’educació primària i en bona part a l’ESO. 

Una de les prioritats del govern català és evitar que es produeixi el grau de fracàs que es dona ara en el batxilleratel curs passat, dels prop de 50.000 estudiants matriculats a primer, un 20% no va passar a segon. Per posar remei a aquesta realitat es vol fer un currículum obert, flexible i orientador, que afavoreixi que els estudiants surtin preparats per seguir una trajectòria personal i siguin capaços d’aplicar i fer servir els continguts i tot el seu coneixement en el dia a dia. De fet, aquest és l’objectiu que es persegueix amb el currículum competencial. I és que l’assimilació dels continguts es pot aconseguir per diferents vies, de manera que la memorització, que és una bona pràctica, no sigui l’habitual o l’única  

Un dels canvis destacats en l’organització del batxillerat és que es crearà una nova modalitat que se sumarà a les tres existents ara (l’artística, la científicotecnològica i la humanística i social). Rebrà el nom de modalitat general i permetrà fer matèries de diferents modalitats i anar definint el propi camí al llarg dels dos cursos, de manera que l’itinerari sigui més personalitzat.  

Un altre aspecte important que afecta el batxillerat és que la LOMLOE preveu canvis a fons en les proves d’accés a la universitat, que s‘hauran de dissenyar d’acord amb el nou currículum. Si se segueix el calendari previst, les noves PAU hauran d’estar dissenyades per al 2023, any d’implantació de la reforma a segon de batxillerat. 

En definitiva, s’obren noves perspectives, canvis profunds i oportunitats per millorar en el que és la nostra missió: l’acompanyament als docents i els estudiants en el camí de l’aprenentatge i l’educació