Page 27 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 27

  COM ES MESUREN LA MASSA I EL VOLUM DE SÒLIDS I LÍQUIDS
MATERIAL
Una proveta graduada, una balança, un got amb aigua, un sòlid compacte com una pedra.
VOLUM
A Per mesurar el volum d’un líquid: s'omple la proveta amb aigua, es mira l’alçada a la qual arriba (amb els ulls al mateix nivell) i s’anota el volum que assenyala (en centí- metres cúbics).
B Per mesurar el volum d’un sòlid compacte: s’omple la proveta d’aigua fins a la meitat i s’anota el volum que ocu- pa. S’hi fica el sòlid amb compte —el nivell de l’aigua pu- jarà— i s’anota el nou volum que marca la proveta. L’aug- ment de volum d’aigua correspon al volum del sòlid que hi hem posat.
volum del sòlid = volum final (sòlid + aigua) – – volum inicial (aigua)
MASSA
A Per mesurar la massa d’un líquid: no es pot posar un líquid sobre la balança si no és dins d’un recipient. Es col·loca primer el recipient buit sobre la balança i se n’anota la massa. S’aboca el líquid dins el recipient i es torna a anotar la massa que marca la balança. La massa del líquid serà la massa total menys la del recipient:
massa del líquid = massa final (recipient + líquid) – – massa inicial (recipient buit)
B Per mesurar la massa d’un sòlid compacte: es col·loca el sòlid damunt la balança i s’anota el que marca (en grams).
    A
 B
     A
 B
  47   25   26   27   28   29