Page 25 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 25

  LA MASSA
 La massa és la quantitat de matèria que forma un cos. Es me- sura amb la balança, i la unitat de mesura bàsica és el quilo- gram (kg), que té múltiples i submúltiples.
Un quilogram equival a 1.000 grams (g). Altres mesures fre- qüents són el mig quilo, que equival a 500 g, o el quart de quilo, que són 250 g.
Cal no confondre la massa amb el pes. El pes és la força amb què la Terra atrau els cossos que hi ha a la seva superfície i varia segons la situació dels cossos en altres punts de l’Univers. La massa d’un cos, en canvi, és invariable.
Balança antiga
   EL VOLUM
 El volum és la porció d’espai que ocupa un cos. Es mesura amb recipients que tenen escales graduades, com les provetes. La unitat de mesura bàsica és el me- tre cúbic (m3), que és el volum d’un cub d’1 metre de costat.
El metre cúbic té múltiples i submúltiples, com el decí- metre cúbic (dm3), que és la seva mil·lèsima part, i el centímetre cúbic (cm3), que n’és la milionèsima part.
Sovint, quan es parla de volum, també es fa servir una altra unitat de mesura, el litre (l), que té submúltiples, com el mil·lilitre (ml), equivalent a una mil·lèsima part d’1 litre.
Un decímetre cúbic equival a 1 litre i un centímetre cúbic, a 1 mil·lilitre.
  Una proveta és un vas cilíndric
 en forma de tub, amb una escala graduada.
 LA DENSITAT
  La densitat és la relació que hi ha entre la massa d’un cos i el volum que ocupa. És una propietat característica de cada material.
densitat = massa volum
La unitat de mesura bàsica és el gram per centímetre cúbic: g/cm3.
La densitat de l’aigua és d’1 g/cm3; és a dir, 1 centímetre cúbic d’ai- gua té una massa d’1 gram.
   45

   23   24   25   26   27