Page 28 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 28

   4
LA MATÈRIA
 Els estats de la matèria
ELS SÒLIDS, ELS LÍQUIDS I ELS GASOS
La matèria que ens envolta pot estar en estat sòlid, líquid o gasós.
Els sòlids tenen els seus àtoms molt units i, per això, tenen una forma pròpia i un volum inva- riable (sempre ocupen el mateix espai): no són comprimibles ni es poden expandir. Tot i que els sòlids tenen una forma pròpia, hi ha ma- terials que, quan se’ls aplica una força, poden deformar-se. Si un cop cessa la força recuperen la seva forma original, són elàstics. Si no recu- peren la forma inicial, s’anomenen plàstics. En canvi, n’hi ha que són rígids, i si se’ls aplica una força prou gran es trenquen.
Els líquids no tenen els àtoms tan cohesionats com els sòlids, per això no tenen forma pròpia, sinó que adopten la del recipient que els conté, tot i que tenen un volum invariable. Igual que els sòlids, no són comprimibles.
Els líquids poden ser més o menys viscosos, se- gons la resistència que presenten a fluir, o més o menys volàtils, segons la capacitat d’evaporació.
Els gasos tenen els àtoms molt separats els uns dels altres i tendeixen a ocupar el màxim d’espai possible, per això no tenen forma pròpia, sinó que adopten la del recipient que els conté (igual que els líquids, encara que els gasos n’ocupen tot l’espai). A més, tenen un volum variable, també en funció del recipient, i són comprimi- bles, és a dir, poden disminuir de volum si se’ls aplica una pressió.
Les pedres són rígides i les llaunes són deformables.
 L’estat dels cossos que trobem en la natura depèn de les circumstàncies ambientals i de les característiques dels materials que el formen.
         Els líquids adopten la forma del recipient que els conté.
   L’aire del globus s’escapa si aquest es trenca.
 48

   26   27   28   29   30