Page 39 - Tot Tallers
P. 39

 Calcula el grau d’adquisició de cada competència
i la mitjana de la dimensió (pots ponderar-les).
Fa l’històric de les avaluacions parcials o trimestrals.
Calcula el global de l’àrea.
Treu estadístiques
i permet la impressió.
     Permet la visió individual
de cada alumne o la grupal.
Una avaluació del grau d’adquisició de les competències de cada àrea, realment competencial, àgil i contínua que t’estalviarà temps i feina! Només et cal triar en un desplegable. Avalua amb un sol clic!
Sempre pots canviar la qualificació final manualment.
39
      ò
Li manca l’hàbit de comprovació de la solució
ic si
Necessita molt suport per fer preguntes de caire matemàtic.
No Assolit (NA)
Necessita suport per comprendre l’enunciat i li costa molt representar-lo matemàticament.
Li costa força identificar i usar les dades rellevants que necessita per resoldre un problema. No sempre ho aconsegueix.
Té dificultats per entendre les estratègies que li permeten resoldre els problemes.
Li costa explicar els passos del procés que ha seguit i justificar-los perquè sol copiar el model.
No sol aplicar les operacions adequades per resoldre els problemes. Només arriba a la solució amb suport extern.
Mostra inseguretat i molts errors en el càlcul.
Té dificultats a traduir situacions
cs i,
matemàtiques
  

   37   38   39   40   41