Page 31 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 31

  Glossari
Absorció: fenomen que fa que l’ener- gia lluminosa quedi atrapada en un cos i es transformi en energia calo- rífica. x 83, 86
Adolescència: etapa de la vida d’una persona que s’inicia amb la puber- tat i s’acaba quan el cos ja s’ha des- envolupat. x 32, 38, 40
Afecte: sentiment d’estimació vers algú. x 38
Agricultura: activitat econòmica del sector primari que es basa a cul- tivar la terra per obtenir aliments. x 115
Alga: organisme fotosintètic que viu a l’aigua, de colors i de formes di- versos i sense fulles, arrels i flors. Combina la reproducció sexual i la reproducció asexual. x 14, 15, 20
Amfibi: animal vertebrat que viu a l’ai- gua i a terra i que després de néixer passa per diverses formes fins a ar- ribar a la de l’animal adult. x 17, 18
Antera: part de la flor que conté els grans de pol·len. x 10, 11, 13
Aparell reproductor: conjunt d’òrgans d’alguns éssers vius encarregats de la reproducció. Hi ha el masculí i el femení. x 17, 23, 24, 25, 26, 30, 35
Aparell reproductor femení: con- junt d’òrgans d’alguns éssers vius encarregats de produir les cèl·lules sexuals femenines, aco- llir la fecundació i desenvolupar l’embrió. x 23, 24, 25, 26, 30
Aparell reproductor masculí: con- junt d’òrgans d’alguns éssers vius encarregats de produir les cèl·lules sexuals masculines i in- troduir-les en l’aparell reproduc- tor femení. x 24, 25, 30
Aprenentatge: procés que es dona durant la infància i pel qual un ésser adquireix unes habilitats i uns coneixements. x 32, 38
Arc de Sant Martí: arc de colors que es forma al cel quan plou i fa sol al mateix temps. x 77, 82, 85
Arrel: part d’una planta que nor- malment és sota terra. Té com a funció absorbir l’aigua i les substàncies minerals de la terra i sostenir els arbres i les altres plantes. x 14
Àtom: partícula més petita d’una substància, però que encara con- serva les seves característiques. x 43, 44, 48, 56, 60
Audiòfon: aparell que utilitzen les persones que pateixen determi- nats tipus de sordesa. x 91, 92
Avenç tècnic: progrés en l’àmbit tècnic que normalment comporta una millora en algun aspecte de la vida. x 112
Balança: aparell que serveix per mesurar la massa. x 45, 46, 47
Bessons: germans o germanes nas- cuts en el mateix part. x 27
Bicicleta:
màquina com-
posta que funciona amb l’energia muscular que aporta el ciclista.
x 94, 100, 101
Blog: lloc web que recopila cronològi- cament textos o articles que actua- litza un autor o un administrador. Se sol fer servir com un diari o com un espai d’opinió. x 109
Bombeta elèctrica: objecte de vidre i de metall que es connecta a l’elec- tricitat i fa llum. Porta a dins un fil metàl·lic que s’encén quan hi passa el corrent elèctric. x 62, 73
Brúixola: aparell que inclou una pe- tita agulla imantada que pot girar lliurement sobre un eix, de manera que sempre s’orienta en direcció nord-sud. x 67, 75
Calor: energia calorífica. x 51, 54, 55, 59, 62, 64, 83
Camp magnètic: àrea en la qual es manifesta la capacitat d’atracció d’un imant. x 74
Caràcters sexuals secundaris: ca- dascuna de les característiques anatòmiques o funcionals que de- fineixen, en conjunt, el sexe d’una persona. x 34
  123

   28   29   30   31   32