Page 24 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 24

   4
LA MATÈRIA
 La matèria i les seves propietats
 Els éssers vius, som formats per matèria, amb diferents qualitats i característiques, igual que tot el que ens envolta.
  LA COMPOSICIÓ DE LA MATÈRIA
La matèria és allò que forma tots els cossos. És com- posta per àtoms, unes partícules molt petites, invisibles.
Un àtom d’una substància és la part més petita de la substància que encara conserva les seves característi- ques.
A la natura els àtoms es troben units a altres àtoms. Segons com s’agrupen, hi ha diferents tipus de subs- tàncies:
Els elements, quan tots els àtoms que formen la subs- tància són de la mateixa classe. N’és un exemple el fer- ro, que només conté àtoms de ferro.
Els compostos, quan els àtoms que formen la substàn- cia són de classes diferents. N’és un exemple l’aigua, que conté àtoms d’oxigen i àtoms d’hidrogen units en forma de molècula.
Aquests elements i compostos es combinen entre si fins a formar tota la varietat de substàncies i materials que coneixem: la fusta, les roques i minerals, l’aire...
LES PROPIETATS DE LA MATÈRIA
El ferro és un element.
          L’aigua és un compost.
  Segons l’estructura que tinguin, els cossos presenten unes propietats, que són qualitats i característi- ques pròpies. Hi ha dos tipus de propietats:
 Les propietats comunes, com la massa i el volum, que es manifesten de la mateixa ma- nera en tots els cossos (tant se val de quina substància o de quin material es tracti).
Les propietats característiques, com la den- sitat, que identifiquen d’una manera particular cada cos.
Aquestes propietats molt sovint es poden mesurar. Per fer-ho, es necessiten els apa- rells de mesura adequats i, també, unes unitats, amb les quals es pugui comparar el que es mesura.
  44
   22   23   24   25   26