Page 19 - MANUAL DE CONSULTA Medi natural 6
P. 19

       Quan no es pot produir un embaràs de forma natural, la medicina disposa de tècniques de reproducció assistida per ajudar a tenir descendència les persones que ho desitgen.
Les tècniques de reproducció assistida més comunes són la inseminació artificial i la fecundació in vitro:
• La inseminació artificial consisteix a introduir el semen per mètodes artificials a l’interior de l’aparell reproductor femení per aconseguir la fecundació.
• La fecundació in vitro consisteix a extreure òvuls, fecundar-los amb espermatozoides al laboratori i, al cap d’uns quants dies, dipositar els embrions obtinguts a l’úter perquè es desenvolupi la gestació normalment.
   4
61 2
5 3
L’APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ
L’aparell reproductor masculí té la funció de produir les cèl·lules sexuals masculines o espermatozoides i intro- duir-les en l’aparell reproductor femení.
Els seus òrgans són els testicles, l’es- crot, els conductes deferents, la ure- tra, les vesícules seminals, la pròstata i el penis.
Els espermatozoides es produeixen en els testicles i, juntament amb els líquids segregats per les vesícules se- minals i la pròstata, formen el semen.
   1.Els TESTICLES són dos òrgans arrodonits on es produeixen els espermatozoides de manera continuada i en grans quantitats.
2. L’ESCROT és una bossa situada sota el penis que conté els testicles.
3. Els CONDUCTES DEFERENTS són dos tubs que comuniquen els testicles amb la uretra.
4. La URETRA és el conducte que desemboca a l’exterior a través del penis, compartit per l’aparell reproductor i l’aparell urinari.
5.Les VESÍCULES SEMINALS i la PRÒSTATA estan al final dels conductes deferents i segreguen uns líquids que acompanyen els espermatozoides.
6. El PENIS és l’òrgan extern. Té forma cilíndrica i està travessat per la uretra.
  Si observem els espermatozoides amb el microscopi, hi podem distingir dues parts: el cap, que és la cèl·lula reproductora pròpiament dita, i la
cua, que és el que els dona mobilitat.
  25   17   18   19   20   21