Page 7 - Tot Tallers
P. 7

 30 TALLERS setmanals per compaginar TOT TALLERS amb els teus altres materials de curs que treballen les competències per dimensions.
 5 DIMENSIONS
 14 COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC
 Dimensió COMUNICACIÓ ORAL
 1
Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.
2
 Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.
  3
Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals.
 Dimensió COMPRENSIÓ LECTORA
 4
 Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en diferents suports i formats.
  5
Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura.
  6
Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals.
7
 Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.
 Dimensió EXPRESSIÓ ESCRITA
8
 Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari.
  9
Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i una estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.
 10
 Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació comunicativa.
  Dimensió LITERÀRIA
  11
Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i universal.
12
 Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions.
 Dimensió PLURILINGÜE
I INTERCULTURAL
 13
Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural catalana, i mostrar interès per l’ús de la llengua catalana.
 14
 Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, de l’Estat espanyol, d’Europa i del món.
     7

   5   6   7   8   9