Page 16 - Tot Tallers
P. 16

Tallers de
la dimensió plurilingüe
i intercultural
Els tallers de la Dimensió plurilingüe i intercultural presenten diferents aspectes de la diversitat lingüística i cultural per prendre consciència de la realitat que ens envolta. A cada taller es parteix d’una situació il·lustrada per debatre sobre la pròpia llengua i cultura i per posar en valor la riquesa del nostre entorn. Es poden fer connexions amb els continguts treballats a l’àrea de Cultura i valors.
 Seqüència didàctica:
Llengua catalana
Observant el treball dels alumnes en cada secció del taller, obtindràs dades per al registre d’avaluació perquè cada fase s’associa a una de les competències de la dimensió.
C13 C14
C13
C14
La vinyeta presenta la situació.
    COMENTEM
PRACTIQUEM
RECORDEM
   16
Es plantegen preguntes i activitats derivades de la situació representada en la vinyeta; se’n genera un debat
i es motiva la participació i l’intercanvi d’opinions.
Les activitats proposades connecten la conversa inicial amb els coneixements que tenen els nens i nenes de la pròpia llengua i cultura i de la dels altres.
L’espai de conclusions permet recollir les descobertes i impressions personals i col·lectives sobre el tema tractat en el taller.
T
O
R
L
E
T
A
s
L   14   15   16   17   18