Els invents i la natura

Jugant a aparellar fotografies, ens sorprendrem amb la relació que podem establir entre invents i objectes o elements naturals. Això despertarà la nostra curiositat, però també ens generarà molts dubtes i interrogants. Ens plantejarem el repte: Com ens ajuda la natura a inventar?

Continguts i objectius

LES FASES DEL PROJECTE

La primera fase del projecte és el plantejament i la comprensió del repte.

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Els éssers vius són una font d’inspiració i uns models molt rics de cara a la innovació tecnològica.
 • Les persones sempre han copiat formes i estructures de la natura per construir objectes, estris i màquines.
OBJECTIUS
 • Despertar la curiositat i les ganes de descobrir la relació entre alguns invents i la font de la natura en què s’han basat. Fer-se preguntes.
 • Formular el repte.
 • Crear el racó o espai físic del projecte per poder fer-ne el seguiment.
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural

CE2. Plantejar-se preguntes sobre el món, aplicant les diferents formes de raonament i mètodes del pensament científic, per interpretar, respondre i predir els fets i els fenòmens del medi natural, social i cultural i per prendre decisions i decidir actuacions ètiques i socialment sostenibles.

Àrea de Llengua catalana i literatura

CE3. Produir textos orals i multimodals amb coherència, claredat i registre adequats, atenent les convencions pròpies dels diferents gèneres discursius i participar en interaccions orals variades, amb autonomia, per expressar idees, sentiments i conceptes; construir coneixement; establir vincles personals.

CE5. Produir textos escrits i multimodals, amb adequació, coherència i cohesió, i aplicant estratègies elementals de planificació, redacció, revisió, correcció i edició, amb regulació dels iguals i autoregulació progressivament autònoma i atenent les convencions pròpies del gènere discursiu triat, per construir coneixement i donar resposta de manera informada, eficaç i creativa a demandes comunicatives concretes. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Indicadors operatius de la Competència digital

CD1. Fa cerques guiades a Internet i usa estratègies senzilles per al tractament digital de la informació (paraules clau, selecció d’informació rellevant, organització de dades, etc.) amb una actitud crítica sobre els continguts que obté.

Indicadors operatius de la Competència personal, social i d'aprendre a aprendre

CPSAA3. Reconeix i respecta les emocions i experiències dels altres, participa activament en el treball en grup, assumeix les responsabilitats individuals assignades i aporta estratègies cooperatives dirigides a la consecució d’objectius compartits.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES TREBALLA COMPETENCIALMENT...
 • El plantejament de preguntes a partir d'exemples de biomimètica.
 • El plantejament del repte i pluja d'idees per trobar-hi respostes.
 • Les normes bàsiques que regeixen la interacció oral: torn de paraula, to de veu, respecte per les opinions dels altres.
 • Les estratègies per a la comprensió: reconèixer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir i retenir.
 • La utilització de tauletes per veure continguts audiovisuals.
 • Les estratègies de treball cooperatiu.
 • La planificació del projecte mitjançant la rutina de pensament "Preguntes estrella".

Organització d'aula

METODOLOGIA

Expositiva

Manipulativa

AGRUPACIÓ D'ALUMNES

Grup classe

Parelles

Treball individual

Materials


Descripció de l'activitat

LES FASES DEL PROJECTE

La primera fase del projecte és el plantejament i la comprensió del repte.

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Els éssers vius són una font d’inspiració i uns models molt rics de cara a la innovació tecnològica.
 • Les persones sempre han copiat formes i estructures de la natura per construir objectes, estris i màquines.
OBJECTIUS
 • Despertar la curiositat i les ganes de descobrir la relació entre alguns invents i la font de la natura en què s’han basat. Fer-se preguntes.
 • Formular el repte.
 • Crear el racó o espai físic del projecte per poder fer-ne el seguiment.
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural

CE2. Plantejar-se preguntes sobre el món, aplicant les diferents formes de raonament i mètodes del pensament científic, per interpretar, respondre i predir els fets i els fenòmens del medi natural, social i cultural i per prendre decisions i decidir actuacions ètiques i socialment sostenibles.

Àrea de Llengua catalana i literatura

CE3. Produir textos orals i multimodals amb coherència, claredat i registre adequats, atenent les convencions pròpies dels diferents gèneres discursius i participar en interaccions orals variades, amb autonomia, per expressar idees, sentiments i conceptes; construir coneixement; establir vincles personals.

CE5. Produir textos escrits i multimodals, amb adequació, coherència i cohesió, i aplicant estratègies elementals de planificació, redacció, revisió, correcció i edició, amb regulació dels iguals i autoregulació progressivament autònoma i atenent les convencions pròpies del gènere discursiu triat, per construir coneixement i donar resposta de manera informada, eficaç i creativa a demandes comunicatives concretes. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Indicadors operatius de la Competència digital

CD1. Fa cerques guiades a Internet i usa estratègies senzilles per al tractament digital de la informació (paraules clau, selecció d’informació rellevant, organització de dades, etc.) amb una actitud crítica sobre els continguts que obté.

Indicadors operatius de la Competència personal, social i d'aprendre a aprendre

CPSAA3. Reconeix i respecta les emocions i experiències dels altres, participa activament en el treball en grup, assumeix les responsabilitats individuals assignades i aporta estratègies cooperatives dirigides a la consecució d’objectius compartits.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES TREBALLA COMPETENCIALMENT...
 • El plantejament de preguntes a partir d'exemples de biomimètica.
 • El plantejament del repte i pluja d'idees per trobar-hi respostes.
 • Les normes bàsiques que regeixen la interacció oral: torn de paraula, to de veu, respecte per les opinions dels altres.
 • Les estratègies per a la comprensió: reconèixer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir i retenir.
 • La utilització de tauletes per veure continguts audiovisuals.
 • Les estratègies de treball cooperatiu.
 • La planificació del projecte mitjançant la rutina de pensament "Preguntes estrella".
METODOLOGIA

Expositiva

Manipulativa

AGRUPACIÓ D'ALUMNES

Grup classe

Parelles

Treball individual