Els invents i la natura

Jugant a aparellar fotografies, ens sorprendrem amb la relació que podem establir entre invents i objectes o elements naturals. Això despertarà la nostra curiositat, però també ens generarà molts dubtes i interrogants. Ens plantejarem el repte: Com ens ajuda la natura a inventar?

Continguts i objectius

LES FASES DEL PROJECTE

La primera fase del projecte és el plantejament i la comprensió del repte.

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Els éssers vius són una font d’inspiració i uns models molt rics de cara a la innovació tecnològica.
 • Les persones sempre han copiat formes i estructures de la natura per construir objectes, estris i màquines.
OBJECTIUS
 • Despertar la curiositat i les ganes de descobrir la relació entre alguns invents i la font de la natura en què s’han basat. Fer-se preguntes.
 • Formular el repte.
 • Crear el racó o espai físic del projecte per poder fer-ne el seguiment.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de Coneixement del medi

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

Àmbit Lingüístic

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa.

9. Produir textos de tipologies diverses.

Àmbit Digital

1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques que cal realitzar.

Àmbit d'Aprendre a aprendre

5. Utilitzar procediments i tècniques d’aprenentatge en grup.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • El plantejament de preguntes a partir d'exemples de biomimètica.
 • El plantejament del repte i pluja d'idees per trobar-hi respostes.
 • Les normes bàsiques que regeixen la interacció oral: torn de paraula, to de veu, respecte per les opinions dels altres.
 • Les estratègies per a la comprensió: reconèixer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir i retenir.
 • La utilització de tauletes per veure continguts audiovisuals.
 • Les estratègies de treball cooperatiu.
 • La planificació del projecte mitjançant la rutina de pensament "Preguntes estrella".

 

Organització d'aula

METODOLOGIA

Expositiva

Manipulativa

AGRUPACIÓ D'ALUMNES

Grup classe

Parelles

Treball individual

Materials


Descripció de l'activitat

LES FASES DEL PROJECTE

La primera fase del projecte és el plantejament i la comprensió del repte.

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Els éssers vius són una font d’inspiració i uns models molt rics de cara a la innovació tecnològica.
 • Les persones sempre han copiat formes i estructures de la natura per construir objectes, estris i màquines.
OBJECTIUS
 • Despertar la curiositat i les ganes de descobrir la relació entre alguns invents i la font de la natura en què s’han basat. Fer-se preguntes.
 • Formular el repte.
 • Crear el racó o espai físic del projecte per poder fer-ne el seguiment.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de Coneixement del medi

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

Àmbit Lingüístic

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa.

9. Produir textos de tipologies diverses.

Àmbit Digital

1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques que cal realitzar.

Àmbit d'Aprendre a aprendre

5. Utilitzar procediments i tècniques d’aprenentatge en grup.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • El plantejament de preguntes a partir d'exemples de biomimètica.
 • El plantejament del repte i pluja d'idees per trobar-hi respostes.
 • Les normes bàsiques que regeixen la interacció oral: torn de paraula, to de veu, respecte per les opinions dels altres.
 • Les estratègies per a la comprensió: reconèixer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir i retenir.
 • La utilització de tauletes per veure continguts audiovisuals.
 • Les estratègies de treball cooperatiu.
 • La planificació del projecte mitjançant la rutina de pensament "Preguntes estrella".

 

METODOLOGIA

Expositiva

Manipulativa

AGRUPACIÓ D'ALUMNES

Grup classe

Parelles

Treball individual