Com inventem?

Com inventem? A partir del no-res? Com ens ajuda a inventar l’observació de la natura? Aquest projecte acompanyarà els nens i les nenes pel món de la matèria i l’energia, les màquines i els invents, per mirar de ser conscients que, cada vegada que vulguem inventar alguna cosa, és interessant estudiar primer si la natura ja ho ha fet.

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria: Eduard Martorell

DISSENY: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació del projecte: Eduard Martorell

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Redacció i edició: Eduard Martorell

Il·lustracions: Roger Zanni

Fotografies: Pixabay

Disseny digital:Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.