Per què aquest projecte?

El projecte CONEIXEM CATALUNYA? ens proposa, a partir de l’anàlisi de notícies, investigar sobre el paisatge, l’entorn natural i cultural i l’organització territorial de Catalunya. Aquesta cerca d’informació ha de servir perquè els alumnes aprenguin a ser crítics a l’hora de buscar i interpretar la informació que els arriba, comprenguin la importància i la necessitat de conèixer l’entorn més proper i en valorin positivament la diversitat.

Programació i orientacions generals

Programació per àmbits i dimensions

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, els alumnes llegiran unes notícies sobre fets que han tingut lloc en el seu entorn. Com que algunes d'aquestes notícies són poc creïbles o fins i tot un disbarat, ens preguntarem si totes les informacions que ens arriben són veritat i ens plantejarem un repte: estar prou informats per detectar notícies falses sobre el nostre entorn. Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com el podem resoldre. Després, INVESTIGAREM sobre el nostre entorn i aprendrem com és per poder entendre i analitzar les notícies: situarem Catalunya en els mapes d'Europa i d'Espanya, descobrirem les comarques de catalunya, identificarem diversos paisatges i formes de relleu, establirem les diferències entre temps i clima i estudiarem els fenòmens meteorològics. ACABAREM amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après.
 • El projecte proposa vuit activitats amb diferents subactivitats i propostes, que es poden allargar més o menys en el temps en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup classe.
 • Per al projecte, cal tenir en compte la col·laboració de les famílies. En aquest projece, les famílies ens poden ajudar aportant informació per algunes de les activitats.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • La informació que ens arriba no sempre és del tot fiable; per tant, és important contrastar-la amb diferents fonts.
 • Conèixer el territori proper i la manera com s’organitza és important per poder desenvolupar progressivament la seva autonomia personal.
 • El paisatge, el relleu i el clima d’un territori condiciona la seva organització social i l’activitat econòmica que s’hi porta a terme i conèixer-los ens serveix per entendre quin és el nostre paper i quin pot ser en el futur.
 • Un territori, independentment de les seves característiques geogràfiques, es pot dividir en regions administratives; d’aquesta manera és més fàcil de gestionar, organitzar i millorar.
 • El paper de les institucions pròpies d’un territori és important per al seu desenvolupament social, polític i econòmic i en determina les relacions entre els ciutadans i entre els ciutadans i les administracions.
 • Poden contribuir a millorar l’entorn on viuen amb accions concretes.
Comencem. El repte

Com podem detectar notícies falses? Què hem de saber i què hem de fer per poder estar ben informats?

Per detectar notícies falses sobre el nostre entorn, primer ens hem d'informar de moltes coses. Aquesta fase inicial consta de dues activitats amb diferents subactivitats. Plantegem el repte, el comprenem i planifiquem què hem de fer: què sabem i què volem saber, per on començarem a investigar, com ho farem...

Tenim propostes per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, exposició i manipulació d'etiquetes i mapes) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per resoldre el repte, cal que investiguem i fem activitats dirigides a aprendre el que no sabem sobre els mitjans de comunicació i les xarxes socials i el nostre territori.

Situarem Catalunya en els mapes d’Europa i d’Espanya, descobrirem quines institucions ens governen i interpretarem mapes polítics; descobrirem quines són les comarques de Catalunya, les situarem en un mapa, n'investigarem els trets demogràfics i en coneixerem les festes i tradicions; observarem el paisatge i establirem quines són les formes de relleu i els accidents geogràfics, farem un mapa de relleu de Catalunya i, finalment, aprendrem que el paisatge depèn de la temperatura i les precipitacions, que el temps (fenòmens meteorològics) i el clima són coses diferents i farem d'homes i de dones del temps.

Al llarg de les cinc activitats aprendrem conceptes i maneres de treballar, entre tots, en grup i per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge.

Acabem. El producte final

En aquesta fase de l'itinerari farem una síntesi de tot allò que hem après i elaborarem un producte que doni resposta al repte plantejat: un decàleg que reculli les pautes o informacions necessàries per saber detectar errors o notícies falses en diferents fonts d'informació i un joc per descobrir les principals característiques de Catalunya i el seu entorn.

Material recomanat

COM PODEM FER SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats en diferents suports però, per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte, segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

El projecte CONEIXEM CATALUNYA? ens proposa, a partir de l’anàlisi de notícies, investigar sobre el paisatge, l’entorn natural i cultural i l’organització territorial de Catalunya. Aquesta cerca d’informació ha de servir perquè els alumnes aprenguin a ser crítics a l’hora de buscar i interpretar la informació que els arriba, comprenguin la importància i la necessitat de conèixer l’entorn més proper i en valorin positivament la diversitat.

Programació per àmbits i dimensions

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, els alumnes llegiran unes notícies sobre fets que han tingut lloc en el seu entorn. Com que algunes d'aquestes notícies són poc creïbles o fins i tot un disbarat, ens preguntarem si totes les informacions que ens arriben són veritat i ens plantejarem un repte: estar prou informats per detectar notícies falses sobre el nostre entorn. Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com el podem resoldre. Després, INVESTIGAREM sobre el nostre entorn i aprendrem com és per poder entendre i analitzar les notícies: situarem Catalunya en els mapes d'Europa i d'Espanya, descobrirem les comarques de catalunya, identificarem diversos paisatges i formes de relleu, establirem les diferències entre temps i clima i estudiarem els fenòmens meteorològics. ACABAREM amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après.
 • El projecte proposa vuit activitats amb diferents subactivitats i propostes, que es poden allargar més o menys en el temps en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup classe.
 • Per al projecte, cal tenir en compte la col·laboració de les famílies. En aquest projece, les famílies ens poden ajudar aportant informació per algunes de les activitats.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • La informació que ens arriba no sempre és del tot fiable; per tant, és important contrastar-la amb diferents fonts.
 • Conèixer el territori proper i la manera com s’organitza és important per poder desenvolupar progressivament la seva autonomia personal.
 • El paisatge, el relleu i el clima d’un territori condiciona la seva organització social i l’activitat econòmica que s’hi porta a terme i conèixer-los ens serveix per entendre quin és el nostre paper i quin pot ser en el futur.
 • Un territori, independentment de les seves característiques geogràfiques, es pot dividir en regions administratives; d’aquesta manera és més fàcil de gestionar, organitzar i millorar.
 • El paper de les institucions pròpies d’un territori és important per al seu desenvolupament social, polític i econòmic i en determina les relacions entre els ciutadans i entre els ciutadans i les administracions.
 • Poden contribuir a millorar l’entorn on viuen amb accions concretes.
Comencem. El repte

Com podem detectar notícies falses? Què hem de saber i què hem de fer per poder estar ben informats?

Per detectar notícies falses sobre el nostre entorn, primer ens hem d'informar de moltes coses. Aquesta fase inicial consta de dues activitats amb diferents subactivitats. Plantegem el repte, el comprenem i planifiquem què hem de fer: què sabem i què volem saber, per on començarem a investigar, com ho farem...

Tenim propostes per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, exposició i manipulació d'etiquetes i mapes) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per resoldre el repte, cal que investiguem i fem activitats dirigides a aprendre el que no sabem sobre els mitjans de comunicació i les xarxes socials i el nostre territori.

Situarem Catalunya en els mapes d’Europa i d’Espanya, descobrirem quines institucions ens governen i interpretarem mapes polítics; descobrirem quines són les comarques de Catalunya, les situarem en un mapa, n'investigarem els trets demogràfics i en coneixerem les festes i tradicions; observarem el paisatge i establirem quines són les formes de relleu i els accidents geogràfics, farem un mapa de relleu de Catalunya i, finalment, aprendrem que el paisatge depèn de la temperatura i les precipitacions, que el temps (fenòmens meteorològics) i el clima són coses diferents i farem d'homes i de dones del temps.

Al llarg de les cinc activitats aprendrem conceptes i maneres de treballar, entre tots, en grup i per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge.

Acabem. El producte final

En aquesta fase de l'itinerari farem una síntesi de tot allò que hem après i elaborarem un producte que doni resposta al repte plantejat: un decàleg que reculli les pautes o informacions necessàries per saber detectar errors o notícies falses en diferents fonts d'informació i un joc per descobrir les principals característiques de Catalunya i el seu entorn.

COM PODEM FER SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats en diferents suports però, per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte, segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria i coordinació del projecte: Àngels Farré

DISSENY: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Edició: Meritxell Armengol

Il·lustracions: Roger Zanni, Diego Mallo

Cartografia: Antonio Plata

Fotografies: Dreamstime, Pixabay

Disseny digital: Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.