Situem Catalunya a Europa

Després d’analitzar les fonts i els mitjans de comunicació, investigarem sobre el nostre entorn i aprendrem com és per poder entendre i analitzar les notícies. Situarem Catalunya en els mapes d’Europa i d’Espanya, descobrirem com ens organitzem, quines institucions ens governen i ens entrenarem per detectar errors i falses informacions sobre el nostre entorn. 

Continguts i objectius

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Conèixer el territori proper i la manera com s’organitza és important per poder desenvolupar progressivament la seva autonomia personal. 
 • Un territori, independentment de les seves característiques geogràfiques, es pot dividir en regions administratives; d’aquesta manera és més fàcil de gestionar, organitzar i millorar. 
 • El paper de les institucions pròpies d’un territori és important per al seu desenvolupament social, polític i econòmic i en determina les relacions entre ciutadans i entre els ciutadans i les administracions. 
 • La informació que ens arriba no sempre és del tot fiable; per tant, és important contrastar-la amb diferents fonts. 
OBJECTIUS
 • Identificar diferents fonts d’informació.
 • Cercar i analitzar informació en diferents fonts d’informació.
 • Observar i interpretar mapes.
 • Conèixer la situació geogràfica de la Unió Europea, Espanya i Catalunya.
 • Identificar les divisions administratives (països, comunitats autònomes, comarques).
 • Participar i valorar el treball en grup.
 • Conèixer les característiques principals de Catalunya.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de Coneixement del medi

Dimensió món actual

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi. 

Àmbit lingüístic

Dimensió comprensió oral

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.

Dimensió comprensió lectora

7. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.

Dimensió expressió escrita

9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i una estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.

Dimensió plurilingüe

14. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, de l’Estat espanyol, d’Europa i del món.

Àmbit lingüístic (llengua castellana)

Dimensió comunicació oral 

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.

Àmbit digital

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge

4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals.

Àmbit d’Aprendre a aprendre

Dimensió aprenentatge en grup

5. Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • La utilització de diferents fonts per cercar i interpretar la informació.
 • La interpretació de mapes polítics.
 • Els coneixements sobre la situació geogràfica d’Europa, Espanya i Catalunya.
 • La identificació de la veracitat d’informacions a partir de les fonts consultables.
 • La redacció de titulars amb informació contrastada.

Organització d'aula

METODOLOGIA
 • Expositiva
 • Treball autònom
 • Treball cooperatiu
AGRUPACIÓ
 • Tot el grup
 • Individual
 • En grups petits o per parelles

Materials


Descripció de l'activitat

ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Conèixer el territori proper i la manera com s’organitza és important per poder desenvolupar progressivament la seva autonomia personal. 
 • Un territori, independentment de les seves característiques geogràfiques, es pot dividir en regions administratives; d’aquesta manera és més fàcil de gestionar, organitzar i millorar. 
 • El paper de les institucions pròpies d’un territori és important per al seu desenvolupament social, polític i econòmic i en determina les relacions entre ciutadans i entre els ciutadans i les administracions. 
 • La informació que ens arriba no sempre és del tot fiable; per tant, és important contrastar-la amb diferents fonts. 
OBJECTIUS
 • Identificar diferents fonts d’informació.
 • Cercar i analitzar informació en diferents fonts d’informació.
 • Observar i interpretar mapes.
 • Conèixer la situació geogràfica de la Unió Europea, Espanya i Catalunya.
 • Identificar les divisions administratives (països, comunitats autònomes, comarques).
 • Participar i valorar el treball en grup.
 • Conèixer les característiques principals de Catalunya.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit de Coneixement del medi

Dimensió món actual

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi. 

Àmbit lingüístic

Dimensió comprensió oral

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.

Dimensió comprensió lectora

7. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.

Dimensió expressió escrita

9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i una estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.

Dimensió plurilingüe

14. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, de l’Estat espanyol, d’Europa i del món.

Àmbit lingüístic (llengua castellana)

Dimensió comunicació oral 

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.

Àmbit digital

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge

4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals.

Àmbit d’Aprendre a aprendre

Dimensió aprenentatge en grup

5. Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup.

EN AQUESTA ACTIVITAT ES POT AVALUAR...
 • La utilització de diferents fonts per cercar i interpretar la informació.
 • La interpretació de mapes polítics.
 • Els coneixements sobre la situació geogràfica d’Europa, Espanya i Catalunya.
 • La identificació de la veracitat d’informacions a partir de les fonts consultables.
 • La redacció de titulars amb informació contrastada.
METODOLOGIA
 • Expositiva
 • Treball autònom
 • Treball cooperatiu
AGRUPACIÓ
 • Tot el grup
 • Individual
 • En grups petits o per parelles